لبیک یاحسین (ع)

شب یلد ا

شب  یلد ا  غم  ا ر با ب  د ا ر یم        عز ا  د ر  این   شب  مهتا ب  داریم

بیـا د  ا هل  بیـت  طا هر ینش           ز د ید ه  گر یه  ها ی  نا ب  داریم

همه  عالم  عزادار حسین(ع) است         فر ا ق  صــا حب  سردا ب  داریم

کنیم  یا د ی  ز سقـا ی  علمد ا ر        برای  کو د کا ن   هم  آب  د ا ر یم

ز  هجر ا ن  عز یز جا ن  رقیه(س)          در این  ما تم  دلی  بی تاب  داریم

برای  حضرت  سجاد (ع)  مظلو م            ز د ید ه   گریه  نه  خو نا ب  داریم

بر ا ی  ز ینب  ام  ا لمصــا ئب (س)         دو چشمی تا  سحر  بی خواب  داریم

به  میلا د  ا ما م  موسـای کا ظم (ع)         در ا ین  شب  ما ه  عا لمتاب   داریم

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام آذر ۱۳۹۱ساعت 16:28  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

بحر طویل شهادت حضرت رقیه (س)

سلام ما سلام ما ، به   سه ساله  ثمر آل  عبا ، رقیه آن  نور دل  خون  خدا ،

یاس  سفید عصمت و کوثر جوشان  ولا ، اختر آسمان دین ، یتیمه ی  صغیره ی

حسین  مصباح هدی ،  ماه  خجسته ی پدر ، به غم  نشسته ی پدر ، پهلو شکسته ی پدر

،آه ز سوز دل  غمدیده  و مجروح  و پر از درد و بلا ش ،وای  ز سوز و محن  و غصه و

زخم  کف پاش ، داد از این  ظلم  و جفا ،  ز داغ  نا له ها ی  او درون  جان کرب و بلا ،

به ناله ی  شبانه اش ، به  زخم  تازیانه اش ، به پای  پر آبله اش ، به  درد ها و گِله اش ،

به جسم  نیلی  شده اش ، به روی  سیلی خورده اش  ،  به  نینوا  به کربلا ، به  شام  ویران  جفا

، که خصم  خوار و  بی  حیا ، بَرَد طبق  را به بَرش ، به نیمه  شب  کنار رأس  پدرش ،

گرفته  دست بر سرش ، به اشک  دیده ی ترش ، به ناله ی  پر شررش  ، گوید به آوای حزین

، دردانه ی  زار و  غمین ، صدا زند حسین  من ، پدر عزیز دل من ، ای  همه ی حاصل من ،

شمع  و گل  محفل  من ، آیا تو با با ی  منی  ؟  چرا تو بی  جسم  و تنی ؟ مَن  ا لَّذی  اَیتَمَنی  ؟

مثل  علی  آمده ای به  یتیما  سر بزنی ،  بگو تو با  من سخنی ،  چشمات  و واکن  با با  جون  ،

به دختر یتیم  خود قدری  نگاه  کن  با با  جون ، از این سفر خسته  شدم  به  جان  زهرا  مادرت ،

ز غم رها کن با با جون ،،،،،     سیدمجید رضاتوفیق


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ساعت 19:28  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

نوحۀ حضرت رقیه(س)

800x600

منم  رقیه  منم رقیه           منم  رقیه  منم رقیه

من  هستم  د ختری  غم  دیده  و تنها       من  هستم  بیکس وسرشارا زغمها

من  هستم  بی پد رد راین دل صحرا          منم  رقیــه  منم  رقیــه  ( س )

*****

به  نـی  دید م سَـرِخو نین  با با را       تنش  را  بی  کفن  د ر این دل  صحرا

بریـد م د ل  ز د نیـا و  زما فیهـا          منم  رقیــه   منم   رقیــه   ( س )

*****

بدیدم  من  برا د ر را به خون غلطان       به  با لینش  پد ر با  دید ة  گریـا ن

کنا رش عمّـه را  با  نا له  و ا فغــان       منم   رقیــه  منم    رقیــه  ( س )

*****

لگد کوب  عد و  دید م   تن  قا سـم       که بر لب بود دمادم دم ذکرحق دائم

ز داغش  نا له می کردند  بنی ها شم        منم   رقیــه   منم   رقیــه  ( س )

*****

پدر  را دیده ام   بی یا ر ویا و ر شـد       صد ا یش  را شنید م بی برا د ر شد

تو گو ئی قلب  من پُر  تیرو خنجر شد       منم  رقیــه   منم  رقیــه  ( س )

*****

به  آ غوش  پد ر  د ید م علی ا صغـر      که شد  قند ا قه اش ا زخون حَنجرتر

گُــل  جسمش  زجو ر حَرمله  پر پر        منم  رقیــه   منم   رقیــه  ( س )

*****

زرنج عمه ا م  زینب(س) زمین گیرم        مصیبت ها ی  ا و بنموده ا ست پیرم

ازاین  ظلم  و ستم ا ز زندگی سیرم          منم    رقیـه    منم   رقیــه  ( س  (

سیدمجید رضاتوفیق

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱ساعت 22:57  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

نوحۀ حضرت رقیه(س)

بابا جون  منو  نگاه  کن            چشـای  نا ز تو  و ا  کن

بیا  تا  ا ز  روی   نیـزه             عز یزم   منو  صـد ا  کن

بابا جون ای  نو ر عینم             عز یز  جو نم  حسینــم

همنوای عمه  زینب(س)           می بینی  در شور و شینم

می بینی  چه  بی قرارم            ز غــم  تو   سو گو ا ر م

همره  ا هـل  و  عیا لت            د ل  پریش  و غمگسا رم

سری  به  بد ن  ند ا ر ی            به  تنت  کفـن  ند ا ر ی

وای از این بی حرمتی ها           پیرهن  به  تن   ند ا ر ی

غصه  تو  د لـم   نشسته           منم  و  یه  قلب  خستـه

کنــا ر  پیکـــر  پا کت         د ل  زا ر  من  شکستــه

غـم  و غصه ا م  بسیا ره          د لِ  تنگـم  زا ر  و  زا ره

بی  کسـی   بلا ی  جو نه          د یگه  چا ره ا ی  ند ا ر ه

چر ا  جسـم  تو به  خونه          د ا ر ه  ا ز جفــا  نشو نه

هر کجــا  ر ا  که  ببینی          ا ز  شهید ا ن  لا له  گو نه

لا له هـا  پر پر  ز  کینند           همه  شون  نقش  زمینند

به  عز ا یشان  تو  گو ئی            همــــۀ  د لا   غمینند

سَـرِ  تو  چـرا غ   ر ا  هه           یا د  تو  پشـت  و  پنا هه

د ختـر  سه  ســا لۀ  تو           همره  ا ون  ا شک  و آ هه

با با جون  کو  ا کبر  من ؟           نا ز د ا نه  ا صغـــر من ؟

یا د گا ر  عمـــو  جو نم            قا سم  خوش  منظر  من ؟

با با  کو  آ ب  آ و ر  مـا ؟            سا قــیِ  د لا و ر  مــا ؟

ر فت  برا مون آب  بیاره             عز یز   نـا م  آ و ر مــا  ؟

د و ست  دارم اونو ببینم            د و بـا ره  پیشش  نشینم

به خد ا  ا ز د و ری  ا ون            د یده  گر یـون  و  غمینم

بلبــل  کر ب  و   بلا یم             مـر غ  ا فتـا د ه   نو ا یم

نا له هایم  جون  گد ا ز ه            خر ا به  گشتــه  سرا یم

با  غم  د رد  هَم آ غوشم             من  یتیم  نیلـی   پو شم

گلو م  ا ز  غم  پُرِ  زَ خمه             دیگه  ا ز  غصه  خموشم

د ختر  شا ه  شهیــد م              رنج  سی  ساله رو دیدم

ا ز جفا ی  د شمن  دون               من  به  یکبا ره  خمیدم

به  غمت  با با  ا سیــرم            بی  تو  ا ز  زند گی  سیرم

عا قبت  کنــا ر  رأ ست             به  عـز ا ی  تو   می میرم

سید مجید رضاتوفیق

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱ساعت 22:51  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

ضریح سلام ما را

ضریح  سـلام  ما  را           ببر  به  کرب  و  بلا

پیچیده  بوی حسین          دو باره  در شهر  ما

ببر  به  کوی  حسین          این  سوز  و  این  دعا را

روشن  شده  دیده ها         ضریح  خون  خـــد ا

آرام  جــان  همه           بشنو  ا ین  زمزمه

بگو  ز سوز  دل ها         با حسین  فاطمه(س)

تو ر ا ز  د ا ر ما ئی         فر و غ  دید ه ها ئی

مظهر عشق و ایمان        عا زم  به  کر بلا  ئی

ا ز  بهر ما  شفا ئی         تو سر  بسر  صفا ئی

سفیر هر شهیدی          میرا ث  لا له  ها ئی

دخیل  بسته ایم  ما         به تو دل های خود را

به  قلب  ما  داده ای         هر لحظه  شو ر و نو ا

غبا ر ت  تو تیا  شد          فروغ  دید ه ها  شد

برای  ا هــل  دلان          یاد  آ و ر  منـا  شد

مرهم  زخم  جگــر         شکوه  ا هـــل  نظر

به  نو رچشم  حید ر          ســـلا م  ما  را  ببر

روشن  شده  دیده ها        ضریح  خون  خــد ا

عبدالرضا حیاتی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ساعت 18:17  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

دل ما پر کشید

السلام علیک      یا حسین شهید          با  ضریحت  آقا          دل  ما  پرکشید

شهر ما   گوئیا        شده  است  کربلا        از  زمین  تا  سما         دل  ما  پر کشید

همه  پروانه ایم        از  غمت  واله ایم       جا نب  نینو ا       دل  ما  پر کشید

جاری  خون  ما        اشک  گلگون  ما       سویت  ای  رهنما       دل  ما  پر کشید

شد  گره  دل  ما        بر  ضریح  از  وفا          سویت  ای  سرجد ا        دل  ما  پرکشید

شد  بپا  شور  و شین        سوی  کوی  حسین        گل  باغ  زهراء       دل  ما  پر کشید

همه  نوحه  خوانیم        در  پی ات  روانیم       غرقه  خون  دیده ها        دل  ما  پر کشید

عبدالرضا حیاتی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ساعت 18:15  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

ضریح نور عین

این ضریح  نور عینه       مولای  عا لمینــــه

همه ی  عالم  بدونن       ا ر با ب  همه  حسینه

یا حسین غریب مادر ، حسین(ع)

این ضریح قبله ی جانه        به  همـه  ر و ح  و ر و ا نه

حـرم  مو لا حسینــه         آن  ا مـــا م  عا شقا نه

یا حسین غریب مادر ، حسین(ع)

این ضریح  مَهد  ا ما نه         عشـق  هر پیر و جو ا نه

حَـرم  قدیم ا لا حسان         مهـــر تا با ن  ز ما  نه

هم ضریح اکبر ست این        گا هو ا ر ا صغـر ست  این

مأ من  ا هل د لا ن ست         نو ر هر چشم تر ست  این

یا حسین غریب مادر ، حسین(ع)

ای  ضریح  سلام  ما  ر ا          برسا ن  حسین  زهراء(س)

بگو  مشتـا ق  ز یا ر ت           ای حسین  عزیز جا ن ها

یا حسین غریب مادر ، حسین(ع)

سیدمجیدرضاتوفیق

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 18:30  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

ضریح تو حسین(ع)

کاش پابند شوم  پای  ضریح  تو حسین(ع)         دل  ز نم  مست  به  د ریا ی  تو حسین(ع)

حق همان است که چون کعبه  طو ا فت کنم          و زنم  بوسه  به  هر جای  ضریح تو حسین(ع)

کعبه  شد  قبلــه ی  پیشا نی  عشا ق  و لی         قبله ی جان  شده  سیمای  ضریح تو حسین(ع)

تن  یخ  بسته ی  من  سا ئـل  هُـرمِ  نَفَست         د ا رد  ا مید  به  گرمـای  ضر یح  تو حسین(ع)

کا ش چون  پارچه ی  سبز  تبرک  شده ای           شعرم  آ و یخته  با لا ی  ضریح  تو حسین(ع)

معنی  دیدن  یک  قطعـه  ز عرش ست  مرا           معنی  سبــز  تما شا ی  ضریح  تو حسین(ع)

کر بــلا ی د گـر  آ یا  بو جو د  آ مد ه  یا           محشری گشته  ز غوغای  ضریح  تو حسین(ع)

شهر ا ز عطر خوش  سیب  بهاری  شده  است          بی گمان  آمده  ا ز لای  ضریح  تو حسین(ع)

با نگ  هیها ت  من ا لذ له ا ت  ای  خون  خد ا          با ز  برخا سته  ا ز نــا ی  ضریح  تو حسین(ع)

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 17:33  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

ضریحت قبله ی جانم( استقبال ازضریح امام حسین ع)

ضریحت  قبلـه ی  جا نم          تو هستی  روح  و ریحا نم

حسین  فاطمه(س)  مولا          تو ئی  مهـــر د رخشا نم

*****

ضریحت  را  ز نم  بو سه            ضریح عشق  شش گوشـه

عنا یت  می کنی آ قــا            بگیرم  ا ز  تو  ره  توشــه

*****

معطـر  شد  ز  تو  هر جا           شده  کرب  و  بـلا  ا ینجـا

سـر و  جا نم  فدا ی  تو            اَ لا  نو ر د ل  زهـراء (س)

*****

به د ل  د ا رم  پیـا م  تو           به  جا ن  د ا ر م   مرا م تو

به هر جا ای حسین جانم          کنم  هر د م  ســـلا م  تو

*****

ضریحت  بی  قرین  باشد          حریم  ا هــل  دین  با شد

به هر جا  هر د ل  شیـدا           به  یا د  آ ن  غمیـن  با شد

*****

ضریحت  چون  بهشت  ما          عجین  با  آ ب و  خِشت  ما

درونش  خون  د ل  جاری          نها د ه  د  ر  سر شــت  ما

*****

شده  هر د ل  به  سوی  تو            نمـــا ید  جسـتجو ی  تو

د ر و ن  هر د ل  عا شــق            معطــر  شـد  ز  بو ی  تو

*****

به هر جا  نا له ا ی  برپا ست            به  یا د ت  آ ه  و  واویلا ست

شد ه  شو ر  غمـت  هر جا            تو  گو ئی  ر و ز عا شورا ست

سیدمجید رضاتوفیق

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 14:6  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

مو لا یَ سلا م ا لله

یا  حسین  ثا ر ا لله         مولایَ   سلا م  ا لله

تو  حجت  یزد ا نی        سر و ر  شهید ا نی      ا حیا گر ا یمــا نی

یا یا بن  رسو ل الله(ص)       مو لای  سلام ا لله

شد  و قت  عز ا د ا ری       ا شک  دید ه ها  جا ری        شیعه  می کند  ز ا ری

د ر  ما تم  تو  آ قا        مولایَ  سلا م ا لله

فصل  ما تمت  آ مد        غصـه  و غمت   آ مد        نا له  همد مت  آ مد

یا یا بن  و لی ا لله(ع)           مولایَ  سلا م ا لله

خیمه ها  به  پا  گشته        بیـرق ات  لو ا  گشته       د ل  ما تم  سرا  گشته

یا بن حضرت زهراء(س)        مولایَ  سلا م ا لله

هر  دیده ای  گر یا نت        هر سینه ای  نا لا نت        د رغــم  عز یز ا نت

کرده شور و غم بر پا         مولایَ  سلا م ا لله

ا فتاده  به  خون  غلتان       ا کبر با  لب  عطشان       عمه  از غمش  نا لا ن

تسلیت  به  تو آ قا          مولایَ  سلا م ا لله

قا سم به  خد ا  پیوست     پیکرش  ز کین  بشکست      ما د ر به  عزا  بنشست

د ر  غم  گل  رعنا          مولایَ  سلا م ا لله

نوگلت  علی  ا صغر       ا ز عطش  شده  پر پر       و ا ی  ا ز  ستـم  کا فر

خون  کر د ه  د ل ما را       مولایَ  سلا م ا لله

عبا س  علمد ا ر ت        سا قی   و فا د ا ر ت        آن  یا و ر  و غمخو ا رت

خصم  دون  کند  رسوا        مولایَ  سلا م ا لله

هفتاد  دو گل  پر پر      د ر د شت  بلا  یکسر       ا ز جو ر و جفا  بی سر

ا ند ر  بَرِ آلُ  ا لله        مولایَ  سلا م ا لله

روز محشر است  ای  وای      زینب مظطر است ای وای      بی  برادر است  ای وای

ا ز  د شمن  بی پر و ا        مولایَ  سلا م ا لله

نو ر د ید ه ی  زهراء(س)       یا  حسینُ(ع) ا د ر کنا       د ر د   ما  دَ و ا   بنما

یا  سیدی  یا  مو لا           مو لا یَ  سلا م ا لله

سیدمجید رضاتوفیق

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 14:4  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

ای حضرت مو لا

ای  حضرت  مولا  ،  ا ز  ما  به  تو  لبیک         یا  ا با عبــد ا لله  ، ا ز ما به تو لبیک

تو  شـــرع   مبینی  ،  ا حیا گـر  دینی        دین از تو شد احیا  ، از ما به تو لبیک

تو  هستی  عشقی  ،  سر مستی  عشقی        عشق  ا ز تو هویدا ، از ما به تو لبیک

فر مــا ن  خـد ا  را  ،  لبیک   بگفتـی         بر نیزه ی  ا عد ا ء  ،  از ما به تو لبیک

شد  پیکــر  پا کت  ،  پا ما ل  ستو ران        مظلــو م   ا ما ما  ،  از ما به تو لبیک

رأست شده تا با ن ، چون  نیزه   فروزان        بر  نیزه ی  ا عد ا ء  ، ا ز ما به تو لبیک

تو  جان  پیامبــر ،  ا و  جان  تو  باشد         یا بن  رسول الله(ص) ، ا ز ما به تو لبیک

تو  میوه ی  جا ن  ،  حضرت  بتولی(س)        ای لا له ی  زهراء(س) ، ا زما به تو لبیک

تو  خو یش  ا مــا م  و  فرزند  ا ما می        یا بن  و لـی  ا لله ،   ا ز ما به تو لبیک

همراه   بـر ا د ر  ،  د ر  جنــت  د ا و ر         ای  رهبـر د ل ها  ، ا ز ما به تو لبیک

دادی  تو  جو ا نی ،  همچون  علی ا کبر         ای  سیـد   و ا لا   ،  ا ز ما به تو لبیک

فخـر  نو جو ا نا ن  ،  پا ما ل  ستم  شد          قا سم  گل  رعنـا  ، ا ز ما به تو لبیک

د رگلشن  احساس ،  پرپر شده آن یاس         سقا ی  تو  آ قـا  ،   ا ز ما  به تو لبیک

در عهد  و  و فا یش ، چون  خم  بنموده         د ا غش  کمرت  را  ،  از ما  به تو لبیک

تشنه  علی اصغر  ، جان  داد ه  بر ا هت         دُ ر د ا نه ی  با با  ،  ا ز ما به تو لبیک

در عهد  و  و فا یت ،  د ر  راه  خد ا یت         بنموده  ا ی  غو غا ، از ما به تو لبیک

کردی  لا له  ز ا  را ن ،  ا ز خون عزیزان        د شت  کر بلا   ر ا  ،  از ما به تو لبیک

د ر  شو ر  عزا یت ،  جان ها  به  فدایت         ای  شمس  د ل  آرا ، از ما به تو لبیک

تو  خون  خــد ا ئی  ،  میر  شهـد ا ئی         سیّد ا لشُّهــد ا ء  ،  از ما به تو لبیک

سیدمجید رضاتوفیق

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 14:2  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

ضریح امام حسین(ع)

ما  به  قربون  ضریح  با  صفات  امام حسین(ع)         جون  نا قا بل و  می کنیم  فدات  امام حسین(ع)

ضریح  قشنگ  تو د ل  ما  ر و جَــلا  میده          وقتی که نصیب بشه یه نیم نگات امام حسین(ع)

تا  که  اسم  تو میاد  مرغ  دلا  پر می زنه          تو هـو ا ی  د لنشین  نینوات  امام حسین(ع)

آرزوی ما  بود ه  زیارت  صحن  و  سر ا ت          دعا کن تا ببینیم  صحن وسرات امام حسین(ع)

عا شقـــا ی  تو آ قــــا  فد ا ئی  ر ا ه  تو ا ند         هی میگن  جون بفدات  جون  بفدات امام حسین(ع)

دوست داریم تا آخرش لبیک گوی تو باشیم          ا گه  قا بل  بدونی  ما  نوکرات  امام  حسین(ع)

تپش  قلب  همه  فقط حسین و کربلاست          عشق تو ما را نشونده سررات امام حسین(ع)

ضریحت عرشه  و یا  بهشته  آقای  بهشت         که  داده به عاشقا شور و نوات امام حسین(ع)

تو سفینه ی  نجاتی  همه را  نجات دادی          همه ی گریه کنات ، سینه زنات  امام حسین(ع)

شنیدم هر دل بشکسته ای را شفا میدی          قربون درد و دوات ، زخم وشفات امام حسین(ع)

تو که  آرامش هر گدای سینه  خسته ای          میشه  آقا ما  بشیم  مثل گدات  امام حسین(ع)

تو که سوز دل دادی به همه ی اهل دلات         قربون تو  یا  قتیل  ا لعبرا ت  امام حسین(ع)

همه  آرزو  دارن  یه روز  بیان  تو حرمت          تا  بشن مشمول یک نیمه نگات امام حسین(ع)

آقا جون ما  نه  فقط اسیر و  غمخوار توایم          غمگسـا ر همه ی  درد  و  بلات امام حسین)ع)

دست  ا لتماس  ما  همیشه  بر ضریح توست         تو عنایتی  نمــا  به  زا ئرا ت  امام حسین(ع)

شهرها  همه  شد ند  معطــر  ا ز ضریح  تو          مثل  اینکه شده  اینجا  کربلات امام حسین(ع)

حسرت کر ب و بلا ت مونده  به  قلب خیلی ها          دعوتی کن  تا  بیایم کرب و بلات امام حسین(ع)

سیدمجید رضاتوفیق  ( آذر 1391- محرم 1434  )

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 7:30  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

( به مناسبت آوردن ضریح حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به خوزستان – اهواز )

آقا جون امام حسین عشق و صَفات و دوست دارم          حجــت  ذ ا ت  خد ا  مهر و  و فا ت  و دوست دارم

تو سلیــــل  ا شــــرف  اولاد  پاک  آدمـی         جدّ تو رسول حق(ص) علی بابات و دوست دارم

علت خلقت  عالم  مادرت  فاطمه(س)  ا ست         اون و دوست دارم و هم برادرات و دوست دارم

دلم  و برده حسن(ع) منو  نموده مبتلا ت         خدا می دونه  همه  ذُریّه هات  و دوست دارم

تو امام  شهـــد ا ء  ،  ا ر با ب کل  عا لمــی         عاشـق  مرامتم  من  شُهدات  و دوست دارم

کربلات  میگن  بهشته یا  که  عرش  اَعظمه         کل  ا رض  کربلا ، کرب  و بلات  و دوست دارم

عاشق  صحن  و سراتم ، اجازه ام  دادی  بیام         اذن  تو، دخول تو صحن و سرات و دوست دارم

هر کجـا  پا  بذ ا ر م  می گم  که  ا ر با بــم  تو ئی         کی می شه کنم نگات ، من اون نگات و دوست دارم

مرغ  د ل   پر  می  ز نه  تو  آ سمو ن   حَرمِت          شده  مثل  کفترات ، کبوترات  و دوست دارم

هر کجا  خیمَه ات  باشه  خدمتگزاری می کنم         برا من  اونجا  عزیزه خیمه هات  و دوست دارم

توی خیمه ها ت  میا م  و  می زنم  سینـه  برات          نوحه می خونم  برات و روضه هات  و دوست دارم

مادرت  فاطمه(س) داده  سوز دل  به  نوکرت          ا فتخــا ر نوکری  با  نو کرا ت  و دوست دارم

غم  بدی ، مَرهم  بدی ، دَ و ا  ، بدی  شفـا  بدی          غم  و مرهم  و د و ا  و  هم  شفات  و دوست دارم

تا  نفس  دارم  بر ا ت  زار می ز نم  جار می ز نم         هی میگم جونم فدات ، جونم فدات و دوست دارم

شنیدم  ضریحت و می خوان به  شهــرم  بیارن         به  همه  میگم  که من نشونی هات و دوست دارم

به  خد ا  هیچ  جای  عا لم  با رگا هت  نمی شه         هر نشو نی  ز  تو  و شو ر و نوات  و دوست دارم

عا شــق  مُحرّمم  مـــا ه  عــزا و  ما تمت          قربون  درد  و بلا ت ، ماه  عزات و دوست دارم

فدای  عمــه ی  ســا د ا ت  و مصیبت  ها یش         که  دید ت  غرق بخون تو قتلگات و دوست دارم

کی میدونه  چی کشید ه  خو ا هـر غرق  بلا ت         روی  نیزه  دیده  خشکیده  لبات  و دوست دارم

تو حسینیه ی  دل  به  اِ ذ ن  تو  تِکیــه  زدم           نوکری ، تو حسینیه  و تکیه هات  و دوست دارم

روی قبـــرم  بنو یسنــد  و  به  روی  کفنـــم           آقا  جون امام حسین(ع) عشق و صفات و دوست دارم

سیدمجید رضاتوفیق   آذر 1391-محرم 1434

+ نوشته شده در  جمعه دهم آذر ۱۳۹۱ساعت 18:27  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

عمه جون بابام کجاست

800x600

هـر کسی  با با  د ا ره            خد ا براش نگه د ا ره

ا ز  د لم  خبـر د ا ره              ا و نکه  با با   نـد ا ره

*****

عمه جون با بام کجاس           گفتی  که  رفته  سفر

می خوای آروم  بگیرم            منو  پیش  ا و ن   ببر

بگـو  که  رقیــه ا ت             د یگه   طا قت   نداره

جـای  زا نوی  با با ش             ر و خا کها سرمی ذاره

د ختر  شـا ه  غر یب              د ا ره  پر پر  می  ز نه

برای  د یــد ن  ا و ن             همه  جا  سر  می ز نه

کربلا ، کو فـه  و  شا م            چه  بلا ها   که  د ید م

ا ز  جفـــا ی د شمنا             ر نج  غر بت  کشید م

یا د مه  تو   مد ینــه             چه  مرا می  د ا شتیم

با  غریـب   و  آ شنـا              ا حتر ا می  د ا شتیم

یه  ر و زی  هم  با زیه              علی  ا صغر م  بو د م

مـــو ر دِ   محبتـه                علی  ا کبر م   بو د م

عمو عباس(ع) می د و نی         منو خیلی دوست میداشت

شادی  رو  بجایِ  غم                تو د ل زارم میکا شت

عمه دیدی  عمو جون               که  نو ا ز شم  می کرد

بیشتر ا ز  همه  به  تو                ا و  سفا ر شم  می کرد

شب  عا شو را  دیدی               کنــــا ر  با با  بو د م

با با ی  مهــربون   و                خوب  با صفـا م بو د م

یا را ی  با با   جو نـم                 همه  همـزبون  بو د ن

با با جو نم  برا  شو ن                 مثل روح و جون  بودن

هر کسی  با با  د ا ره                  د یگه  د رد ی  ند ا ره

مثل  بچـــه  یتیما                   آ هِ  ســر د ی  ندا ره

آخه  با ورت  می شد                 این   ر و زا  رو   ببینم

جا ی  زا نو ی  با با م                  ر و ی  خا کها  بشینم؟

آخه  با ورت  می شد                 یه  روزی  ا سیر  بشم؟

یا که  وقت کوچیکی                  مو سفید  و  پیر  بشم؟

آخه  با ورت  می شد                  لبا سها م پا ر ه با شن؟

اهل بیت مصطفی(ص)                همـه  آ و ا ره   با شن؟

آخه  با و رت  می شد                 صو ر تم   نیلی  با شه؟

روی چشم و گونه هام                نشو نِ  سیلـی  با شه؟

آر ز و مه  یه  ر و ز ی                 من  با با م  رو   ببینم

دو با ره  یه  با ر دیگه                 ر و ی  زا نوش بشینم

حا جتم  رو  ا ز  خد ا                  آ خرش من  می گیرم

کنــا ر  سَـرِ   با با م                  آخرش من  می میر م

به  خد ا  غـم  با با م                   می د و نم  مُشکِلَمِـه

د ا غ   با با م  تا  اَ بد                    همیشـه  تو دِ لَمِــه

سیدمجید رضاتوفیق

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ساعت 19:59  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

شهیدبی کفن

800x600

بگو ای پیکر عریان سرت کو؟          سَـرِ از کین جدا و اَ نورت کو؟

چرا اینگونه بر خاکی حسینم          عزیزجان بگو پس خواهرت کو

شهید بی کفن ای راحت جان           بگو با من ردای ا طهــرت کو

چه شد آن جامة پرعطروبویت          به تن آن یادگــار مادرت کو

چو خواهم دست تو بوسم برادر        چه شد انگشت و هم انگشترت کو

زمین کربـلا  گردیده گلگون            بگو گُل هــای نازِ پرپرت کو

امیر بی سپاه ولشکـــر من            بگو لاله رُخــان لشکرت کو

کنـار علقمـــه  نالم ز داغِ             ابوفاضل(ع) یَل نام آورت کو

چه شد دستان زیبای علمدار            بگو سقــای نیکو منظرت کو

علیِّ اکبـــر آن  شبهِ پیمبر            سُـرور سینـة غم پرورت کو

فدای آن گلوی شیـر خوارت            گل نشکفته پرپر اصغـرت کو

گل باغ حسن قاسم کجا رفت             به زیردست و پا نیلوفرت کو

دو طفلانم فدای اکبـــر تو               مگو پاره تنِ جان پرورت کو

بخوان قرآن سَرِبَرنِی نشسته            بگو ای سَروقامت پیکرت کو

سیدمجید رضاتوفیق

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ساعت 19:46  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

نوحۀ حضرت رقیه(س)

بابا جون  منو  نگاه  کن            چشـای  نا ز تو  و ا  کن

بیا  تا  ا ز  روی   نیـزه             عز یزم   منو  صـد ا  کن

بابا جون ای  نو ر عینم             عز یز  جو نم  حسینــم

همنوای عمه  زینب(س)           می بینی  در شور و شینم

می بینی  چه  بی قرارم            ز غــم  تو   سو گو ا ر م

همره  ا هـل  و  عیا لت            د ل  پریش  و غمگسا رم

سری  به  بد ن  ند ا ر ی            به  تنت  کفـن  ند ا ر ی

وای از این بی حرمتی ها           پیرهن  به  تن   ند ا ر ی

غصه  تو  د لـم   نشسته           منم  و  یه  قلب  خستـه

کنــا ر  پیکـــر  پا کت         د ل  زا ر  من  شکستــه

غـم  و غصه ا م  بسیا ره          د لِ  تنگـم  زا ر  و  زا ره

بی  کسـی   بلا ی  جو نه          د یگه  چا ره ا ی  ند ا ر ه

چر ا  جسـم  تو به  خونه          د ا ر ه  ا ز جفــا  نشو نه

هر کجــا  ر ا  که  ببینی          ا ز  شهید ا ن  لا له  گو نه

لا له هـا  پر پر  ز  کینند           همه  شون  نقش  زمینند

به  عز ا یشان  تو  گو ئی            همــــۀ  د لا   غمینند

سَـرِ  تو  چـرا غ   ر ا  هه           یا د  تو  پشـت  و  پنا هه

د ختـر  سه  ســا لۀ  تو           همره  ا ون  ا شک  و آ هه

با با جون  کو  ا کبر  من ؟           نا ز د ا نه  ا صغـــر من ؟

یا د گا ر  عمـــو  جو نم            قا سم  خوش  منظر  من ؟

با با  کو  آ ب  آ و ر  مـا ؟            سا قــیِ  د لا و ر  مــا ؟

ر فت  برا مون آب  بیاره             عز یز   نـا م  آ و ر مــا  ؟

د و ست  دارم اونو ببینم            د و بـا ره  پیشش  نشینم

به خد ا  ا ز د و ری  ا ون            د یده  گر یـون  و  غمینم

بلبــل  کر ب  و   بلا یم             مـر غ  ا فتـا د ه   نو ا یم

نا له هایم  جون  گد ا ز ه            خر ا به  گشتــه  سرا یم

با  غم  د رد  هَم آ غوشم             من  یتیم  نیلـی   پو شم

گلو م  ا ز  غم  پُرِ  زَ خمه             دیگه  ا ز  غصه  خموشم

د ختر  شا ه  شهیــد م              رنج  سی  ساله رو دیدم

ا ز جفا ی  د شمن  دون               من  به  یکبا ره  خمیدم

به  غمت  با با  ا سیــرم            بی  تو  ا ز  زند گی  سیرم

عا قبت  کنــا ر  رأ ست             به  عـز ا ی  تو   می میرم

سید مجید رضاتوفیق

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ساعت 19:43  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

رقیة بِنتِ الحُسینم(ع)

800x600

من رقیــــه بی قرارم                به خــــدا بابا ندارم

از غـم هجــــران بابا                تیره گشته روزگــارم

من ز نسل مصطفــایم                یاس ناز مرتضــــایم

جـدّه ام حضرت  زهراء                دختر خون خـــدایم

شیعیان را  نور عینــم                شمع جمع عالمینــم

یادگــار رنـج و دردم                 رُقیّه بنتُ الحُسَینَم(س)

دیده ام  قوم جفــا را                 آن همه رنج و بــلا را

دشمنان بی وفــــا و                 قوم بی شرم  و حیا را

قلب زارم خـون نمودید              دیده ام جیحون نمودند

کربلا تا کوفه و شـــام                داغ دل افزون  نمودند

دیده ام درد و محـن را                یار بی غسل و کفن را

رأس از پیکــر جـدا و                 یــاور خونین بدن را

دیده ام  نعش بـــرادر                 قامت در خون شنـاور

بی سرافتاده به هامون                   ارباًً  ارباً پاره پیکـــر

حنجر اصغـر چو دیدم                  ناله ها از دل کشیـدم

از غـم  او تا  همیشـه                  دل از این دنیـا  بریدم

دیده ام یـاس حَسن  را                قاســم خونین بدن را

چون خــزان دیدم بهارِ               سربه سردشت ودمن را

دیده ام آن باوفـــا  را                 ساقـــی دشت بلا  را

مهربــان عمو اباالفضل                 پاسـدار خیمــه ها را

دیده ام دستش جدا شد                فرق او از کین دوتا شد

هر دو چشم مست و مشکش         هدف تیــــر بــــلا شد

نو گـــلا نم پــر بریدند              جسمشان درخون کشیدند

بر سر اجســــاد آنان                 اَستـــرانِ کین دویدند

دختری سـه ساله هستم                همنـــوا با ناله هستم

گفتــه بابایم شبیـــهِ                  مامِ هجده سالـه هستم

در کنــــــار نعش بابا                آمدم با نالــــــه و آه

گفتمش آیــا تو هستی؟                نور چشم جدّه زهــراء

داغ بابا کرده پیــــرم                  دیگر از زندگی سیــرم

عاقبت کنـج خــــرابه                 از غم داغش می میـرم

صحرابه صحــرا دویدم                   خار غـم بر دل خریدم

درکنـــار رأس خونین                    به وصـــال او رسیدم

سیدمجید رضاتوفیق

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۱ساعت 9:13  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

ا با صا لح (عج)

800x600

ا با صا لـح (عج)  تسلیـت  بـا د ا             ز  د ا غ  سبـط  رســول الله (ص)

ا با صا لح(عج)  فصل  ماتم   شد        مـاه   غـم  ا نگیز  محــرّم   شد

بپا  گشته  خیمه  گا ه  عــــزا         چون  سراسر غـم  کُلّ عا لم  شد

*****

بگریـم  بر  جّـدِ  مظلــو  مـت        سیــد  و   سا لا ر   شهیــد ا ن

که  گرد یده  در  ره  پیمــــان         با  خد ا ی  خود  بی سر و  عریـان

*****

نـــوای  هَـل  من  معیـن  آ ید      ا ز  گلـو ی   فرز ند  پیغمبـر (ص)

که  شد  کشته  ا ز جفـای  قو مِ       ستـم  پیشه  ،  د شمن کا فـــر

*****

شده  د شت  کربـــلا  یکســر      لا لـه  زا ر  ا ز  خـونِ  جو ا نا نش

یکی  گشتـه  پیکرش  د ر  خـون     وآن یکی قطع است هردو دستانش

*****

کنـا ر  نعـش   علی  ا کبــر (ع)      جدّ  مظلـو مـت   نا لـه  هـا  دارد

زمین  گر ید  آ سمـــا ن  نا لان       بر  تن  پا کش  لا لــــه  می با رد

*****

ببین  قا سم  یا د گا رحسن  (ع)       پیکرش  زیر  سُـم  ا سبا ن  ا ست

به  همراه   عمه ا ش   زینب (س)        مادرش  غمگین  و  در ا فغان ا ست

*****

دو  د ستان  سا قـی  طفــلا ن          د ر  کنا ر  فرا ت   بر  زمین  ا فتا د

نــوا ی  اَ د رِک   اَ خـــای  ا و         د ا غ  حسرت  بر  قلـب  ما  بنها د

*****

گل  شش  ما هـه  نـــو ا  دا رد        ا ز عطش  گوید  گشته ام   بی تا ب

گلــــوی  خشکـم  شد ه  با با        از   سه   شعبه  تیرِ  جفـا   سیرا ب

*****

شده  پا ما لِ  سُــمِ   ا سبــا ن      لا له های  د ر خاک  و خون  غلتا ن

به  هر  سو ئی  پیکری   بی  سـر       د ر منا ی  حق  گشته ا ند   قربـا ن

*****

شده  زینب(س)  بی  کس و تنها         با  د لی  خو نین  د ر  برِ  اعـــداء

گهی  نا لد  د ر عزای  حسین (ع)       گه  بنا لد   که  یا  رسـول الله (ص)

سیدمجید رضاتوفیق

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ساعت 22:59  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

نوحة حضرت زینب(س)

800x600

واویلا واویلا اَمان ازغمهای زینب        واویلا واویلا زِمصیبتهای زینب

شده زینب بی برادر             شده او بی یار و یاور

زطوفــان درد و بلا             گُـل اوگردیده پرپر

واویلا واویلا ز دل تنهای زینب (س)

اوداغ شش برادر دید            برادر را کفن پوشید

کنار پیکری عریان               گلوی ببریده بوسید

واویلا  واویلا ز دل تنهای زینب(س)

دیده سرهای بریده                دیده اجسام دریده

ز غمِ یک دشت لاله              جان او بر لب رسیده

واویلا واویلا ز دل تنهای زینب (س)

دیده گلهای پرپر را               دیده تن های بی سررا

به زیر دشنة دشمن                سَرِ بُبریده حَنجـر را

واویلا واویلا ز دل تنهای زینب(س)

دیده نعش علی اکبــر          گلوی خونی اصغـــر

به زیر دست و پا قاسم           دیده جسمش چو نیلوفر

واویلا واویلا ز دل تنهای زینب(س)

کنار علقمـه عطشان              ابوفاضل بخون غلتان

دودستانش جداازکین             فتـاده بی کفن عریان

واویلا واویلا ز دل تنهای زینب(س)

دو عزیزِ جگــر دارد             دوگلِ خوش سیَر دارد

به سینه داغشان بردل           ز غصـه دیده تر دارد

واویلا واویلا ز دل تنهای زینب(س)

امان ازخیمه های غم               ا مان ازاین همه ماتم

به دلِ غمبـار زینب                   ا مان از ماه محــّرم

واویلا واویلا ز دل تنهای زینب(س)           

سیدمجید رضاتوفیق

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ساعت 22:49  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

ای حسینم ای برادر

رأس تو را به نیزه دیدم ، ای حسینم  ای برادر       ناله ها  ز دل کشیدم ، ای حسینم  ای برادر

گشته ام  تنهای  تنها        در میان  قوم  ا عـــد ا ء        ای  عزیز جا ن  زهرا ء (س)

داغ تو  بر دل خریدم  ، ای حسینم  ای برادر

این من  و این  قتلگاهم        این من و این اشک و آهم       کشته  شد  پشت  و  پناهم

دل از این  د نیا  بریدم  ، ای حسینم  ای برادر

یک  طرف  نعش  شهیدان        بی کفن  ا فتاده   عریان       زیر  سُم های  ستو را ن

ا ز غم  هجرت  خمیدم  ، ای حسینم  ای برادر

دیده  ام  گریان  از این غم        سینه ام  نالان  از این  غم        شد دلم  بریان از این  غم

تیره شد صبح سپیدم  ، ای حسینم  ای برادر

می نمایم  جستجو یت         تا  که آ یم  من  بسویت          تا  ببوسم  من  گلو یت

ا ز پی ات  هر سو دویدم  ، ای حسینم  ای برادر

ای  امان  از این جد ا ئی       با  نَــو ا ی  بی  نو ا ئی        گویمت  جا نم کجـــا ئی

بی تو من  شادی  ندیدم  ، ای  حسینم  ای برادر

برگزیده  ای  شهــادت         تا  کنی  ما  را  هدایت         در ره  عـد ل  و  عدا لت

گُل  ز  رخسارت  نچیدم  ، ای حسینم  ای برادر

سید مجید رضاتوفیق

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ساعت 22:46  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

زینبم زینب (س

سنگ  صبو ر کربلا ،  زینبم زینب(س)         پیغمبر خون  خدا  ،  زینبم  رینب (س)

د اغ  فراوان  د یده ام      جفای  دو را ن  د ید ه ام      کینه ی  عد و ا ن دیده ام

سر شا رم  از  رنج  و  بلا  ،  زینبم  زینب (س)

یک  سو پیا مبر خد ا          رسول  ذ ا ت  کبر یا         محمد(ص) ختم الانبیا (ص)

بگو چه سازم ای خدا  ،  زینبم  زینب (س)

مادر بد ید م  پشت  در       از دشمنان  خیره  سر       از دست  قوم  پُر شرر

آتش  کینه  شد  به  پا   ،  زینبم  زینب (س)

دیدم  به  دوران  فتنه ها      ا ز کینه ی  قوم  جفا       ای وای  ازاین  ظلم و بلا

آتش  زدند  بیت  خد ا  ،  زینبم  زینب (س)

گل غنچه پر پر دیده ام       د ا غ  براد ر دیده ام        د شمن  اَبتر دیده ام

کُشتند  حبیبه ی  خدا  ،  زینبم  زینب (س)

محراب  دیدم  لا له گون       سجاده را سرشا رخون      از دست  دشمن  زبون

فرق  عدا لت  شد  دو تا  ،  زینبم  زینب (س)

دیدم  حسن(ع) را خونجگر      آل  علی(ع) را دیده تر      ا زد شمنا ن  فتنه گر

شد  فتنه ی  اعداء  به پا  ،   زینبم  زینب (س)

دیدم  گل  احساس  را       بشکسته  ساقه یاس را    ا ند رغضب  عباس(ع)را

بر جسم  پاک  مجتبا(ع)  ،  زینبم  زینب (س)

عشق  براد ر درد لم         کر ببلا  شد منز لم        د اغ  غمش شد  قا تلم

بستم  پیمان  با خدا  ،  زینبم  زینب (س)

صحرای محشر دیده ام        د اغ  مکر ر  دیده ام        گل های پر پر دیده ام

در سرزمین  پر بلا ،  زینبم  زینب (س)

یک سوعلی  را غرق خون      از صدر زین  شد سرنگون      جسم  شریفش لاله گون

گویم  ز غم  و ا غربتا  ،     زینبم  زینب (س)

قا سم  شهید مه  لقا       رزمش  چه شوری کرد بپا      د ر پیش د شمن  خد ا

 این  ا ست  عزیز مه  لقا  ،  زینبم  زینب (س)

عباس   من  عباس  من         آن  منبع  احساس  من        شمیم   گل  یاس  من

کردند  دو د ستا نش  جد ا  ،  زینبم  زینب (س)

دیدم  عمود  آهنین         از کین  نشسته  برجَبین         فریاد  ا ز قوم  لعین

ا ز  کشتن  مرد  و فا  ،  زینبم  زینب (س)

ا صغر بود درتاب  و تب       ا ز تشنگی  جانش  به لب      کودک  هاشمی  نسب

ای وای  از این جور و جفا   ،   زینبم  زینب (س)

امام  صادق  دیده ام        گنج  حقایق  دیده ام        قرآن  نا طق  دیده ام

تا با ن  به روی  نیزه ها  ،   زینبم  زینب (س)

گلِ  ز شاخه  چیده  را        ا نگشت   بُبریده  را        بشکسته  ا زکین  سینه را

دیدم  چه  زیبا  د ر بلا  ،   زینبم  زینب (س)

شام  غریبان  را  ببین         چشمان  گریان  را  ببین         پیکرعریان  را ببین

ما در ببین   حا ل  مرا  ،  زینبم  زینب (س)

ای وای حبیبم یا حسین(ع)      غم شد نصیبم  یا حسین(ع)     چون تو غریبم یاحسین(ع)

در این  د یا ر  آ شنا  ،   زینبم زینب (س)

سیدمجید رضاتوفیق

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ساعت 22:40  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

نوحه حضرت رقیه(س)

با با  بگــو  کجــا ئی           ای د ا د ا ز این جد ا ئی

می میرم  ا ز غــم  تو           کی  پیش  من  می آ ئی

ای داد از این جدائی

غم بر د لم  نشا ند ند           بر خا ک غم کشا ند ند

بر روی  قلب  و جا نم           گرد  عــزا  فشا ند ند

 ای داد ا ز این جد ا ئی

غریب و  بی  پنـا هم             همد م ا شک  و آ هم

رأس  به روی نیزه ات            هم  شا هد و  گو ا هم

ای  د ا د ا ز این جد ا ئی

جا نم  به  لب رسید ه            قا مت  ز  غم  خمید ه

عا لـم  چنین  یتیمی            هرگز به  خود  ند ید ه

ای  د ا د ا ز این جد ا ئی

سرو صنو برم  کــو؟          لب  تشنه  ا کبر م  کو؟

ای با غبان  پد ر جان          آن  گــل پر پر م  کو ؟

 ای  د ا د ا ز این جد ا ئی

عمـوی  با  و فــا یم           سا قی  خوش  لقــا یم

رفته کنـــا ر د ر یا           آب   آ وَ رَ د   برا یـــم

 ای  د ا د ا ز این جد ا ئی

داغش د لم  شکسته              ا ز  ز ند گـی  گسسته

با سینه ای پر ا ز درد              د ر ما تمـش  نشسته

 ای  د ا د ا ز این جد ا ئی

آن  یاس  مجتبـا یم             گل  خو نین  لقـــا یم

دیدم  چگونه  با  شوق           رفت  به  سوی خد ا یم

 ای  د ا د ا ز این جد ا ئی

دُ ر د ا نه  اصغرم  رفت           گل غنچه  پرپرم  رفت

ا ز تیـر  جو ر کینــه            یاس  نیلو فـر م  رفت

 ای  د ا د ا ز این جد ا ئی

با با  بگــو سرت  کو؟             آ ن  رأس  ا نو ر ت کو؟

زیب  آغوش  نبی (ص)            جا ن  پیمبرت  کــو ؟

 ای د ا د ا ز این جد ا ئی

با با  منـــم  کنا رت              لب  تشنه  بی قرا رت

همراه عمه  زینب(س)             غمزد ه  سو گو ا ر ت

 ای  د ا د ا ز این جد ا ئی

ای  مو نس و  حبیبم               ای  همچو  من  غریبم

بعد  ا ز تو ای  عزیزم               شد  د رد و غم نصیبم

 ای  د ا د ا ز این جد ا ئی

آتش  به  خیمه ها  شد           ظلم  و  جفـا  به  پا شد

بعد  ا ز  تو  و  عمو جان          دشمن  چو بی  حیا شد

ای د ا د ا ز این جد ا ئی

یا ر ا ن   بی سرت  بین           گلهــای  پر پر ت  بین

ا ند ر  میا ن  مقتـــل            آ لا له  پیکـــرت  بین

 ای د ا د ا ز این جد ا ئی

فـد ا ی  غصــه ها یت              بمیــــرم  ا ز  برا یت
رقیــه  (س)  ا ز غم  تو             آ خــر  شو د  فد ا یت

ا ی د ا د ا ز این جد ا ئی

سید مجید رضاتوفیق

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ساعت 22:31  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  | 

الوداع الوداع ، شب عاشورا

الوداع الوداع ، امشب  شب  عاشورا ست        حسین  زهراء(س) به فکر فرد ا ست

الوداع الوداع ،  امشب  شب  ما تم  است        عا لم  و آدم د ر سوگ  عظمـا ست

الوداع الوداع ، امشب  شب  و ا ویلاست        دور خیمه  گریه کنان  زهرا ست(س)

الوداع الوداع ، امشب  زینـب  کبری (س)       شو ر و غم و دردش  به حَدِّ اعلاست

الوداع الوداع ، امشب  قحطی  آب  است        ناله ی اصغر(ع) تا  تابه آسمان هاست

الوداع الوداع ، ای  وای  قاسم(ع) و اکبر(ع)       با  شو ر و شین  ا ند ر کنا ر با با ست

الوداع الوداع ،  ا با ا لفضل  علمـد ا ر (ع)        د ا ئـم  به  فکر سیّـد  و  مـو لا ست

الوداع الوداع ، امشب شب حسین(ع) است      ذ کـــر لبش   ر بَّنـا  یا  ر بَّنـا ست

الوداع الوداع ،  ا مشب  با  چشمـا نِ  تر        و قـت   د ید ا ر خا لـق  یکتـا ست

الوداع الوداع ، وقت  بخشش جان  است         شو رِ ا خـلا ص  و  بندگی  برجا ست

الوداع الوداع ،  امشب شب عاشقی است        بین  یا ر ا ن  شو ر  و  نو ا  بر پا ست

الوداع الوداع ،  امشب  شب  عاشوراست         فرد ا  گویا  چون  محشر  کبر ا ست

سیدمجید رضاتوفیق

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم آذر ۱۳۹۱ساعت 14:1  توسط سیدمجیدرضاتوفیق  |